REGULAMIN

§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: www.actifarm.pl (dalej zwany jako ,,Portal”) prowadzonego przez Actifarm Sp. z o.o. – zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000672436 z siedzibą w Warszawie przy ul. Zajęczej 15, 00-351 Warszawa.

§2
Korzystanie z Portalu powinno być poprzedzone zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu oraz odbywać się na zasadach w nim określonych.

§3
Definicje zawarte w regulaminie:
1) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Portalu
2) Lekarz – osoba fizyczna, która ukończyła studia na wydziale lekarskim, posiadająca prawo wykonywania zawodu polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich – w rozumieniu ustawy o zawodach lekarza i lekarza farmaceuty (DZ.U.1997 nr 28 poz. 152 ze zm.);
3) Farmaceuta – osoba fizyczna, która ukończyła studia na kierunku farmacja, posiadająca prawo wykonywania zawodu farmaceuty przyznane przez okręgową radę aptekarską – w rozumieniu ustawy o izbach aptekarskich (DZ.U.1991 nr 41 poz. 179 ze zm.);
4) Osoba prowadząca zaopatrzenie w produkty lecznicze – w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 ze zm.);
5) Użytkownik z Uprawnieniami – lekarz, farmaceuta, osoba prowadząca zaopatrzenie w produkty lecznicze

§4
Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna z wyłączeniem niektórych sekcji, które dostępne są wyłącznie dla Użytkowników z Uprawnieniami czyli lekarzy, farmaceutów oraz osób prowadzących zaopatrzenie w produkty lecznicze.

§5
Użytkownikowi z Uprawnieniami przysługuje prawo do otrzymywania informacji handlowych i marketingowych w formie bezpłatnego Newslettera. Użytkownik z Uprawnieniami zgłasza chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie danych w formularzu umieszczonym na stronie. W formularzu Użytkownik podaje
– Imię i Nazwisko
– adres e-mail
– Profesja (Lekarz, Farmaceuta, inna)

§6
Użytkownik z Uprawnieniami otrzymujący Newsletter w każdej chwili ma możliwość zrezygnowania z subskrypcji Newslettera poprzez:
1/ Wyrażenie chęci opuszczenia newslettera wysyłając wiadomość na adres newsletter@actifarm.pl
2/ Użycie linku zawartego w wiadomości e-mail otrzymanej tuż po zapisaniu się na newsletter

§7
Z sekcji Receptariusz znajdującej się pod adresem: https://actifarm.pl/receptariusz/ (dalej zwana ,,sekcja Receptariusz’’) korzystać mogą wyłącznie Użytkownicy z Uprawnieniami, tj. lekarze, farmaceuci oraz osoby prowadzące zaopatrzenie w produkty lecznicze. Dostęp do sekcji Receptariusz możliwy jest jedynie po złożeniu oświadczenia, które wyświetla się po wejściu w sekcję Receptariusz. Złożenie oświadczenia może nastąpić wyłącznie na podstawie prawdziwych informacji. W razie wejścia do sekcji Receptariusz przez osobę nieuprawnioną jest ona zobowiązana do niezwłocznego opuszczenia strony.

§8
Informacje, ulotki oraz recepty umieszczone w sekcji Receptariusz kierowane są wyłącznie do podmiotów uprawnionych do wejścia w sekcję, które zostały wymienione w §7. Umieszczone w sekcji Receptariusz informacje stanowią wyłącznie przykłady i propozycje zastosowania, nie są w żaden sposób wiążące, a Actifarm Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie.

§9
Uprawnienie do pobrania ulotek oraz recept zawartych w sekcji Receptariusz przysługuje wyłącznie podmiotom uprawnionym do wejścia w sekcję Receptariusz, które zostały wymienione w §7 . Pobranie zamieszczonych materiałów zamieszczonych w sekcji Receptariusz przez osoby nieuprawnione jest bezprawne. Actifarm Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pobranie ulotek oraz recept przez osoby nieuprawnione, a także za ich dalsze wykorzystanie.

§10
Treści zawarte na Portalu prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych. Za pośrednictwem witryny nie świadczy się usług poradnictwa, ani nie udziela rekomendacji. Treści zawarte na Portalu nie powinny stanowić podstawy do jakichkolwiek działań czy decyzji. Ponadto strona zawiera wybrane materiały zamieszczone w sekcji Receptariusz, które stanowią informacje wyłącznie dla osób uprawnionych na mocy stosownych przepisów do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Informacje o chorobach i sposobie ich leczenia są dostępne jedynie dla osób uprawnionych wymienionych w §7.

§11
W przypadku nieuprawnionego wejścia do sekcji Receptariusz przez Użytkownika nienależącego do kategorii podmiotów wymienionych w §7, uzyskane tam informacje nie stanowią, ani nie zastępują porady medycznej udzielonej przez przedstawicieli zawodu medycznego.

§12
Wszelkie prawa do Portalu i jego zawartości, w tym majątkowe i osobiste prawa autorskie do zamieszczonych przez Actifarm Sp. z o.o. treści, materiałów i innych utworów należą do Actifarm Sp. z o.o., a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie i za zgodą Actifarm Sp. z o.o.

§13
Actifarm Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnia środki techniczne uniemożliwiające uzyskanie dostępu do danych przez osoby nieuprawnione. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zamieszczone w zakładce Polityka Prywatności.

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.actifarm.pl
Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: ACTIFARM SP. Z O.O. Ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa
Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@actifarm.pl
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
Prowadzenie newslettera
Obsługa zapytań przez formularz
Obsługa zamówień towarów – przygotowanie, pakowanie, wysyłka
Realizacja zamówionych usług
Obsługa odpowiednich dokumentów księgowych
Windykacja należności
Prezentacja oferty lub informacji
Wykonanie przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne (np. prowadzenie księgowości).
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: ovh.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współprcownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
firma hostingowa,
firmy obsługująca mailingi,
firmy obsługująca komunikaty SMS,
firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,
kurierzy,
ubezpieczyciele,
kancelarie prawne i windykatorzy,
banki,
operatorzy płatności,
organy publiczne.
Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
oraz przenoszenia danych.
Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
Dane osobowe są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że przesyłamy je poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
W celu zarządzania ustawieniami cookies udaj się do ustawień używanej przeglądarki.

Dostęp do sekcji Receptariusz

Dostęp do sekcji Receptariusz znajdującej się pod adresem: https://actifarm.pl/receptariusz/ możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, a w tym dostęp jest możliwy dla: lekarzy w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.  o zawodach lekarza  i lekarza dentysty lub farmaceutów w rozumieniu ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.  o izbach aptekarskich

Zostań naszym partnerem.

Skontaktuj się z Actifarm